Den här webbplatsen har begränsat stöd för din webbläsare. Vi rekommenderar att du byter till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

HANDGJORDA FÖRLOVNINGS- OCH VIGSELRINGAR BOKA KONSULTATION: 08 333 404 INFO@HOUSEOFJEWELRY.SE

INTREGRITESSKYDDPOLICY

Integritetsskyddspolicy och information om personuppgiftsbehandling
Inledning
Denna policy avseende integritetsskydd beskriver hur Mindiamant Norden AB,           org.nr 559278-9175,  nedan Mindiamant, med det kommersiella namnet House of Jewelry Stockholm, behandlar personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning  nedan Dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen stärker rätten till personlig integritet för enskilda individer vars personuppgifter behandlas.

Mindiamant värnar om sina kunders, samarbetspartners, leverantörers och anställdas integritet och är mån om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör hen. 
Denna policy ger Mindiamants kunder, samarbetspartners, leverantörer och medarbetare närmare insyn om hur Mindiamant behandlar personuppgifter.
Dina personuppgifter behandlas av Mindiamant endast när det finns laglig grund för behandlingen och använder dina personuppgifter enbart för dess avsedda syften.
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Mindiamant.
Personuppgiftsbiträden och andra som kan ta del av dina uppgifter
Mindiamant kan komma att anlita tjänsteleverantörer för att kunna erbjuda våra tjänster. Om andra aktörer behandlar personuppgifter för Mindiamants räkning ska sådan behandling av personuppgifter regleras i personuppgiftsbiträdesavtal. 
Mindiamant kan även komma att dela personuppgifter med självständiga personuppgiftsansvariga, så som exempelvis:
 • statliga myndigheter (Skatteverket eller andra myndigheter) om Mindiamant är skyldiga att dela personuppgifter enligt lag,
 • företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer), och
 • företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.
Vad är en personuppgift
En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet, oavsett om det sker direkt eller indirekt. Det kan t.ex. vara ett namn, ett personnummer eller ett telefonnummer. Det kan också vara uppgifter som är specifika för en viss individ, så som exempelvis ringstorlek.
Ändamål för personuppgiftsbehandling
Mindiamant samlar in personuppgifter för ändamål att kunna uppfylla köpeavtal och fullfölja beställningar. Mindiamant kan även behandla personuppgifter för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler.
Rätten att behandla personuppgifter grundar sig på köpeavtalet Mindiamant har med kund och/eller samarbetsavtal som Mindiamant har med samarbetspartners, på en rättslig förpliktelse eller den registrerades samtycke. Rätten att behandla kundens personuppgifter vid marknadsföring grundar sig på en intresseavvägning som Mindiamant genomför innan personuppgifterna behandlas.
Mindiamant kan mot bakgrund av ovan bl.a. komma att behandla personuppgifter för att exempelvis:
 • föra kundregister,
 • marknadsföra House of Jewelry Stockholm,
 • informera om t.ex. leverans av varor,
 • ge service till kunder, och
 • erbjuda rabatter och erbjudanden via nyhetsbrev.
Personuppgifter som Mindiamant samlar in
Alla personuppgifter som Mindiamant behandlar förs i ett personuppgiftsregister. När du som kund godkänner köpevillkoren, godkänner du Mindiamants integritetsskyddspolicy.
För att uppfylla ovan angivna ändamål kan Mindiamant komma att samla in följande personuppgifter:
 • Namn och personnummer.
 • E-postadress, postadress och telefonnummer
 • Fingerstorlek
 • Betalsätt.
Registrerades rättigheter
Registerutdrag: En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som Mindiamant hanterar och för vilka ändamål.
Rätt till rättelse: Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall att uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att Mindiamants behandling av dina personuppgifter begränsas.
Rätten till radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade, (den s.k. ”rätten att bli bortglömd”).
Dataportabilitet: Om tekniskt möjligt har du rätt att få den information du själv har lämnat till Mindiamant överförd till dig själv eller till en annan aktör.  
Direktmarknadsföring 
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av Mindiamants tjänster eller annars sökt upp Mindiamant för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer Mindiamant att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av hantering i direktmarknadsföringssyfte. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler Mindiamant ska använda för utskick och personliga erbjudanden. Du kan ändra samtycket genom att kontakta kundservice på info@houseofjewelry.se.
Lagring
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och ändamålet med dess behandling. Mindiamant sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Mindiamant kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Mindiamants rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 

Säkerhet
Mindiamant vidtar de nödvändiga säkerhetsåtgärder som krävs enligt Datasskyddsförordningen i syfte att skydda de personuppgifter som behandlas. Endast de personer som faktisk behöver behandla personuppgifterna för att Mindiamant ska kunna uppfylla angivna ändamål ska ha tillgång till personuppgifterna.  
Överföring till tredje land
För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES (s.k. tredjelandsöverföring) gäller särskilda regler. Mindiamant överför inga personuppgifter till tredje land.
Köpevillkor
För information om köpevillkor, se www.houseofjewelry.se.
Frågor eller klagomål
För frågor, vänligen kontakta oss på info@houseofjewelry.se.
Har du klagomål på vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.